Themarekening 2018

Inleiding

Met deze jaarrekening wordt aan u verantwoording afgelegd over de uitvoering van de voorgenomen beleidsdoelstellingen. De jaarrekening is opgesteld op basis van het nieuwe hoofdlijnenakkoord. Er is daarom geen koppeling met de vorm van de  vastgestelde begroting 2018. Er is wel inhoudelijke aansluiting met de doelen en resultaten uit de begroting 2018.

De jaarrekening bestaat uit twee hoofdonderdelen:

1. het jaarverslag (de thema's en de paragrafen);
2. de jaarrekening (balans en overzicht baten en lasten met toelichting).

Financiële verantwoording jaarrekening 2018

De jaarrekening 2018 laat de volgende uitkomsten zien (x € 1.000):

Uitkomsten jaarrekening 2018

Totaal lasten 2018

167.343

Totaal baten 2018 

 167.108

Resultaatbestemming

Saldo jaarrekening 2018

-235

Algemene uitkering gemeentefonds

-679

Reserve weerstandsvermogen

-2.528

Voorstel bestemming resultaat 2018

Voorgesteld wordt om het rekeningresultaat, inclusief de storting in de reserve Weerstandsvermogen, te onttrekken aan de algemene reserve.
In de resultaatbestemming is een bedrag opgenomen van € 679.000 m.b.t. de algemene uitkering gemeentefonds. Onder het kopje 'Algemene uitkering Gemeentefonds' wordt dit verder toegelicht.   

Totaal afwijkingen jaarrekening 2018

In de jaarrekening worden de afwijkingen op baten en lasten per product toegelicht. Het gaat hierbij alleen om de afwijkingen (saldo van lasten en baten) groter dan € 100.000. Dit is in overeenstemming met de financiële verordening. De afwijkingen per product zijn opgenomen in de thema's.

Verklaring rekeningresultaat (per product > € 100.000)

Thema

Product

Omschrijving product

Afwijking

2

014

Bijstand

1.246

2

028

Jeugd

-4.000

2

035

Minimabeleid

554

2

036

Onderwijs

127

2

039

Participatie

-312

2

048

Sport

-240

2

057

WMO

-639

3

025

Grondexploitaties

-223

3

038

Openbare orde/rampenbeheersing

164

3

055

Wegen

147

5

045

Riolering

-189

5

050

Vastgoed

294

6

002

Algemene uitkering gemeentefonds

505

6

003

Algemene uitgaven en inkomsten

683

6

005

Bedrijfsvoering

662

6

008

Belastingen

242

Overig

Afwijkingen per product < € 100.000

745

Totaal rekeningresultaat

-235

Algemene Uitkering Gemeentefonds

De verantwoorde algemene uitkering is gebaseerd op basis van de decembercirculaire 2018. Uit het gemeentefonds heeft de gemeente Heerenveen in 2018 een totaalbedrag ontvangen van € 81,5 miljoen. In de begroting was uitgegaan van een inkomst van
€ 81 miljoen. In totaliteit is de algemene uitkering € 507.000 hoger dan geraamd.

Uit de berekeningen van de decembercirculaire 2018, over de jaren 2016 tot en met 2018, is er een terugbetaal verplichting geprognosticeerd van € 679.000. Via de resultaatbestemming wordt voorgesteld om dit bedrag te reserveren in de algemene reserve niet geblokkeerd. Per saldo is er een tekort op de inkomsten van de Algemene Uitkering Gemeentefonds in 2018 van € 172.000. De exacte terugbetaal verplichting over de jaren 2016 tot en met 2018 wordt verwerkt in de meicirculaire 2019. Wanneer het bedrag niet wordt gereserveerd zal de terugbetaal verplichting leiden tot een tekort in de jaarschijf 2019. Door de systematiek 'Samen de trap op, samen de trap af', worden de lagere overheidsuitgaven doorberekend in een lager accres in de algemene uitkering.

Tot en met de jaarschijf 2017 werden de geprognosticeerde terugbetaal verplichting opgenomen onder de overlopende passiva als 'nog te betalen'. Recentelijk is er een stellige uitspraak geweest van de Commissie BBV. Hierdoor is deze werkwijze niet meer mogelijk. In de jaarrekening 2018 moet deze verplichting via de resultaatbestemming worden toegevoegd aan de reserves. In de jaarrekening 2018 wordt daarom een overschot gepresenteerd op het product algemene uitkering gemeentefonds.

Algemene reserve en reserve Weerstandsvermogen

De algemene reserve had per 1 januari 2018 een saldo van € 15,5 miljoen. In totaal is er in 2018 een bedrag toegevoegd van € 6 miljoen. Het saldo van de algemene reserve komt hiermee op € 21,5 miljoen. Na de verwerking van het voorgestelde rekeningresultaat over 2018 en de mutaties uit de begroting 2019, is de stand van de algemene reserve € 10,7 miljoen.

Opbouw Algemene reserve (x € 1 miljoen)

Stand per 1 januari 2018

15,5

Mutaties 2018

Resultaat jaarrekening 2017

3,5

Saldo verzamelbesluiten 2018

-

2,0

Storting opbrengst Precario

-

0,5

Totaal mutaties 2018

6,0

Stand per 31 december 2018

21,5

Resultaatbestemming jaarrekening 2018

-3,4

Mutaties begroting 2019

-7,4

Saldo algemene reserve na resultaatbestemming

10,7

De reserve Weerstandsvermogen had op 1 januari 2018 een saldo van € 15,6 miljoen. Na mutaties in 2018 is het saldo per 31 december 2018 € 16 miljoen. Op basis van de nieuwe berekeningen, stijgt het risicoprofiel met een bedrag van € 3,8 miljoen naar een totaal van € 19,8 miljoen. De stijging van het weerstandsvermogen wordt voornamelijk veroorzaakt door de risico's in de jeugdzorg.

Vanaf 2019 maakt de hoogte van het risicoprofiel van de grondexploitaties deel uit van de reserve Weerstandsvermogen. Het risicoprofiel van de grondexploitaties was op 1 januari 2019 € 5,9 miljoen. Door de actualisatie van het risico van de grondexploitaties neemt het risico af met bedrag van € 1,3 miljoen, naar € 4,6 miljoen. De daling van de risico's wordt o.a. veroorzaakt door lagere boekwaarden door verkopen van gronden.
In de begroting 2019 is rekening gehouden met een toename van € 6,7 miljoen. Hierop wordt door de nieuwe berekening € 0,8 miljoen gecorrigeerd. De reserve Weerstandsvermogen komt hiermee op € 24,4 miljoen. De mutatie wordt via de resultaatbestemming onttrokken aan de algemene reserve.

Opbouw reserve Weerstandsvermogen (x € 1 miljoen)

Stand per 1 januari 2018

15,6

Mutaties 2018

-

0,4

Stand per 31 december 2018

16,0

Mutatie begroting 2019

6,7

Correctie mutatie begroting 2019

-

-0,8

Mutatie jaarrekening 2018

-

2,5

Totaal mutaties

8,4

Saldo reserve Weerstandsvermogen per 1 januari 2019

24,4

De reservepositie, exclusief de bestemmingsreserves, komt hiermee op € 35,1 miljoen. Het saldo wordt via de resultaatbestemming onttrokken aan de algemene reserve.

burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen.
De gemeentesecretaris,         De burgemeester,

J. van Leeuwestijn            T.J. van der Zwan

ga terug