Themarekening 2018

Thema Zorg en Welzijn

Thema Zorg en Welzijn

Doelstelling van dit thema?

"We helpen inwoners van alle leeftijden om gezond en met plezier te kunnen leven"

Iedereen doet mee in onze gemeente. We bouwen veerkracht op voor inwoners in kwetsbare situaties en we helpen inwoners van alle leeftijden om gezond en met plezier te kunnen leven. Om dit te realiseren werken we aan doorontwikkeling van het sociaal domein en zoeken we verbinding met partners.

Sociaal domein

In 2018 hebben we gewerkt aan de volgende doelen:

 • Eén breed meerjarenbeleidplan voor het gehele Sociaal domein opstellen.
  Met daarin opgenomen zowel de integrale doelen als de afzonderlijke doelen op het gebied van:
  • Werk en Inkomen;
  • Wmo;
  • Jeugd.
 • Een doorontwikkelplan preventie opstellen, gericht op:
  • integrale en gebiedsgerichte (wijken en dorpen) inzet;
  • meer innovatief aanbod;
  • versterking van de Centra voor Meedoen;
  • verbreden van de samenwerking met partners;
  • betere ondersteuning van de netwerkteams preventie en
  • afstemming capaciteit op behoefte.
 • Een doorontwikkelplan voor de dienstverlening in het Sociaal domein dat wij zelf Uitvoeren opstellen, over onder andere:
  • samenhangende werkwijze 1 kind, 1 gezin, 1 plan, 1 contactpersoon;
  • versterken van de procesregie sociaal team;
  • verbeteren van de ketensamenwerking;
  • samenwerking met huisartsen en wijkverpleging en
  • bekendheid en bereikbaarheid.
 • Een protocol en convenant maken voor het delen van gegevens om de integrale werkwijze mogelijk te maken.
 • Meer ruimte creëren voor innovatie in de contracten maatwerkvoorzieningen.
 • Meer gebruik maken van de kennis van de zorgaanbieders bij het ontwikkelen van nieuwe en preventieve algemene voorzieningen. Zo willen we het beroep op specialistische voorzieningen ontlasten.
 • Nieuwe vormen van samenwerking ontwikkelen, ook met strategische partners waarmee we geen directe financiële relatie hebben. Denk aan zorgverzekeraar en huisartsen.
 • Meer inspelen op problematiek en behoeften in de samenleving.
  Met een integrale en vernieuwende aanpak kunnen we onderstaande doelgroepen beter ondersteunen:
  • Jongeren op het gebied van onderwijs, zorg, wonen en arbeidsmarkt;
  • Gezinnen met meerdere problemen die ondersteuning op verschillende vlakken nodig hebben;
  • Jongeren met jeugdhulp die 18 jaar worden en onder de Wmo-voorzieningen vallen (18-/18+);
  • Mensen met schulden;
  • Personen die overlast geven;
  • Verwarde personen: ontwikkelen van betere opvangmogelijkheden;
  • Cliënten die ook onder de Wet Langdurige zorg vallen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

In 2018 hebben we gewerkt aan de volgende doelen:

 • Doorgaan met de verschillende uitvoeringsplannen;
 • Onderzoeken of de gestelde doelen zijn behaald en in kaart brengen of:
  • de overbelasting bij mantelzorgers is afgenomen;
  • het aantal vrijwilligers is toegenomen;
  • het overgewicht dankzij JOGG is afgenomen;
  • de ervaren eenzaamheid is afgenomen;
  • er minimaal 15 basisscholen zijn die het predicaat ‘Gezonde School’ hebben   
  • de gemeente een dementievriendelijke gemeente (Alzheimer Nederland) geworden is.
 • Afsluiten nieuwe overeenkomsten Wmo-ondersteuning (Thuis en Dag). Deze bieden meer handvatten om te sturen op resultaat binnen de financiële en juridische kaders.
 • Onderzoek doen naar de mogelijkheden om algemene voorzieningen te ontwikkelen op het gebied van het Wmo-vervoer.
  Als die er zijn dan kijken we hoe we ze kunnen invoeren.
 • Onderzoeken of de Blijverslening toegevoegde waarde heeft in relatie tot de  woningaanpassingen (en rekeninghoudende met de toenemende vergrijzing),
  en bij toegevoegde waarde onderzoeken of we de lening kunnen invoeren.
 • Vanuit het integraal plan ‘Soepele terugkeer in Heerenveen & preventie en sluitende aanpak overlast door verwarde personen’ gaan we goed inspelen op de problematiek en ondersteuningsbehoeften van met name de doelgroep die uitstroomt uit beschermd wonen/maatschappelijke opvang (BW/MO) en de doelgroep met risicofactoren voor verwardheid waardoor overlast kan ontstaan.
  Met het plan van aanpak doen we onder andere het volgende:
  • Analyseren van de cijfers van: BW, MO, Jeugd, overlastcijfers van de Politie;
  • (E33-registraties) en zogenaamde Ernstige Psychiatrische Aandoeningen    (EPA’s);
  • Arrangementen ontwikkelen om uitstromers (BW/MO) soepel terug te laten keren binnen onze gemeente. Zo willen we huisvestingsproblemen zoveel mogelijk voorkomen en de doelgroep passende (Hbo) zorg en ondersteuning bieden;
  • Activiteiten en maatregelen bedenken om overlast door verwarde personen te voorkomen;
  • Een sluitende aanpak ontwikkelen voor de situaties waarbij al sprake is van overlast door verwarde personen en starten met de inzet van de Wijk GGD-er.
   Voor de start willen we het volgende helder hebben: positionering en wanneer het Sociaal Team deze persoon inzet.

Jeugd
In 2018 hebben we gewerkt aan de volgende doelen:

 • Het Team Jeugd en Gezin gaat sterker sturen op resultaten van de inzet maatwerkvoorzieningen jeugdhulp;
 • Verhoging van het taalniveau van leidsters bij de voor- en vroegschoolse educatie door scholing (naar 3F: Mbo4- of Havo-niveau);
 • Gezamenlijk met de in Heerenveen werkzame schoolbesturen uitvoering geven aan de ontwikkelingsagenda van de Lokale Educatieve Jeugd Agenda (LEJA), waaronder:
 • Samen met de partners bij het project CJG in School een tussenevaluatie uitvoeren en op basis daarvan invulling geven aan de ontwikkeling (thema Ondersteuning in en met de School);
 • Door een stimulerende rol (waaronder coördinatie over verschillende beleidsterreinen) maatwerk leveren bij de ontwikkeling van twee Integrale Kindcentra (thema Vroeg en Breed).
 • We streven naar uitbreiding van de praktijkondersteuner huisartsen jeugd geestelijke gezondheidszorg (POH jeugd) naar 50% van de huisartsenpraktijken;
 • Met regionale en lokale partners ontwikkelen we een preventieve aanpak (v)echtscheidingen;
 • In aanvulling op de regionale aanpak Huiselijke Geweld en Kindermishandeling ontwikkelen we met lokale partners een aanpak in de gemeente Heerenveen.

Werk en Inkomen

In 2018 hebben we gewerkt aan de volgende doelen:

 • Een Heerenveens model herstructurering Wsw bepalen en deze in gang zetten;
 • Meer uitstroom uit de Participatiewet en IOAW bevorderen, zodat de rijksbijdrage de uitgaven dekt;
 • Een andere inrichting Poort met ‘Werk je Sterk’ opzetten voor  iedereen die instroomt in de uitkering;
 • Opstarten van 20 beroepsgerichte opleidingen via een eigen praktijkroute;
 • Extra aandacht hebbenvoor PRO-VSO jongeren* en de overgang van jongeren onder de 18 jaar en jongeren boven de 18 jaar;
 • Meer mensen gebruik laten maken van onze zorgregeling voor mensen met een laag inkomen (van 1.000 naar 1.200 aanvragers);
 • Het budgetbeheer volledig in eigen beheer hebben;
 • Brede gemeentelijke visie opstellen op invorderingen in relatie tot schuldenproblematiek;
 • Uitwerken van het thema armoedebeleid zoals beschreven in thema 5 van de Perspectiefnota 2017. Denk aan:
  • uitbreiding kindpakket (Klijnsma geld);
  • nieuw participatiefonds 18plus;
  • pilot ‘preventieve en outreachende aanpak schuldensignalering’;
  • gelijke kansen voor kinderen, zo vroeg mogelijk in en om de school.

* Jongeren uit voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro).

Onderwijs en Sport

In 2018 hebben we gewerkt aan de volgende doelen:

 • Het bieden van goede huisvesting voor het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen de zorg voor voldoende capaciteit, goede gebouwkwaliteit en veiligheid;
 • Het instandhouden van de aanwezige sportaccommodaties. En op beperkte afstand van een (basis)school ruimte beschikbaar stellen voor het bewegingsonderwijs.

Lasten, baten en saldo

bedragen x €1.000

Lasten

€ 83.360.262

49,9 %

Baten

€ 23.963.621

14,3 %

ga terug