Themarekening 2018

Overzicht incidentele lasten en baten

Incidentele lasten en baten rekening 2018

LASTEN

x € 1.000

Thema

Omschrijving

Document

Bedrag

1

Opstellen integraal huisvestingsplan

Perspectiefnota 2017

-20

1

Nationale sportweek NOC-NSF

Verzamelbesluit 2018-2

-30

1

Renovatie kleedkamers mildam/nieuweschoot

Begroting 2018

-143

1

Aanleg openb.geb. en stim.duurzaamheid Tj'berd

Verzamelbesluit 2018-1

-70

2

Bagger en onderhoudsplan

Verzamelbesluit 2018-1

-22

2

Uitwerking budget Light Challenge 2018

Begroting 2018 (BWN 1)

-121

2

Middelen meerkosten Molenplein

Jaarrekening 2017

-75

3

Omgevingswet visie

Begroting 2018

-106

3

De Friese aanpak

Verzamelbesluit 2017-2

-113

3

Herontwikkeling Heerenveen Midden

Bestuursrapportage 2014

-206

3

Herontwikkeling Heerenveen Midden

Bestuursrapportage 2014

-90

3

Herinr. Compagnonstraat/v Dekemalaan

Bestuursrapportage 2014

-120

3

Herinr. Compagnonstraat/v Dekemalaan

Bestuursrapportage 2014

-22

3

Resultaat grondexploitaties

Jaarrekening 2018

-434

3

Gaswinning

Verzamelbesluit 2018-4

-61

3

Centrumvisie/G 1000

Verzamelbesluit 2018-4

-53

3

Onderhoud openbare ruimte

Verzamelbesluit 2017-4

-100

3

Ziektes aan bomen

Verzamelbesluit 2018-2

-50

3

Extra lasten ivm bediening bruggen

Perspectiefnota 2017

-16

4

Project ervaren en Turf

Verzamelbesluit 2018-3

-33

4

Versterken aantrekkingskracht Heerenveen

Begroting 2018

-117

5

Project Kleine Windturbines

Rekening 2018

-20

5

Uitvoering milieubeleidsplan/Energielandschap

V&P-nota 2012/2013

-96

6

Functionaris gegevensbeheer

Perspectiefnota 2017

-25

6

Personeel van derden E-facturering

Verzamelbesluit 2017-1

-22

6

Verkiezingen

Verzamelbesluit 2017-4

-10

6

Kosten campgagne verkiezingen

Verzamelbesluit 2018-2

-18

6

Algemene Uitkering Gemeentefonds 2017

Verzamelbesluit 2018-3

-80

6

WGA verzekering 2017

Verzamelbesluit 2018-3

-20

6

Wachtgeldverplichting

Verzamelbesluit 2018-3

-45

6

Algemene Uitkering Gemeentefonds 2017

Verzamelbesluit 2018-4

-115

6

Accountantskosten

Verzamelbesluit 2018-4

-24

6

Frictiekosten Concern

Verzamelbesluit 2018-4

-29

6

Storting in voorziening Wet Gevolgen APPA

Verzamelbesluit 2018-4

-472

6

Inhuur personeel Informatietechnologie

Verzamelbesluit 2017-4

-170

Totaal incidentele lasten

-3.147

BATEN

x € 1.000

Thema

Omschrijving

Document

Bedrag

1

Verkoop perceel MFA Tjalleberd

Jaarrekening 2018

64

2

Bijdrage parkeren herinrichting Molenplein

Jaarrekening 2017

75

2

Verkeer telprogramma

Jaarrekening 2018

30

2

Openbenbare verlichting stegen

Verzamelbesluit 2018-4

85

2

Bijdrages light challenge

Begroting 2018 BWN 1

85

2

Bijdrage plaatsbelang Oranjewoud (laanbeplanting)

Jaarrekening 2018

39

2

Bijdrage levering speeltoestellen Akkrum

Jaarrekening 2018

34

2

Schadeuitkering (Overtuin Lindelaan 2)

Jaarrekening 2018

50

3

Omgevingswet visie

Begroting 2018

106

3

De Friese aanpak

Verzamelbesluit 2017-2

87

3

Herontwikkeling Heerenveen Midden

Bestuursrapportage 2014

90

3

Herontwikkeling Heerenveen Midden

Bestuursrapportage 2014

206

3

Herinr. Compagnonstraat/v Dekemalaan

Bestuursrapportage 2014

120

3

Herinr. Compagnonstraat/v Dekemalaan

Bestuursrapportage 2014

22

3

Onderhoud openbare ruimte

Verzamelbesluit 2017-4

100

3

Ziektes aan bomen

Verzamelbesluit 2018-2

50

4

Versterken aantrekkingskracht Heerenveen

Begroting 2018

117

5

Project Kleine Windturbines

Rekening 2018

18

5

Uitvoering milieubeleidsplan/Energielandschap

V&P-nota 2012/2013

98

6

Functionaris gegevensbeheer

Perspectiefnota 2017

25

6

Personeel van derden E-facturering

Verzamelbesluit 2017-1

22

6

Algemene Uitkering Gemeentefonds 2018

Verzamelbesluit 2018-1

306

6

Beleggingen , BNG Dividend

Verzamelbesluit 2018-2

100

6

Algemene Uitkering Gemeentefonds 2018

Verzamelbesluit 2018-4

230

6

Frictiekosten Concern

Verzamelbesluit 2018-4

29

6

Ontvangen APPA pensioen Wet Gevolgen APPA

Verzamelbesluit 2018-4

472

6

Belastingen

Jaarrekening 2018

240

6

Schadeafwikkeling ontbinding licentie overeenkomst

Jaarrekening 2018

23

6

Verkoop materieel

Jaarrekening 2018

39

6

Inhuur personeel Informatietechnologie

Verzamelbesluit 2017-4

170

Totaal incidentele baten

3.131

Totaal incidentele lasten en baten

-16

Toelichting incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de incidentele mutaties verwerkt die in deze jaarrekening zijn verantwoord. Naast deze mutaties, zijn in deze tabel ook de incidentele mutaties verwerkt die in eerder documenten door de raad zijn vastgesteld.

ga terug