Themarekening 2018

Overzicht lasten en baten per taakveld

Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil begroting na wijziging met realisatie

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

0.1

Bestuur

2.782

2.782

2.762

2.762

3

2.981

2.978

3

219

216

0.10

Mutaties reserves

3.502

4.378

876

7.613

8.866

1.253

7.549

8.866

1.317

-64

64

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

314

314

-235

-235

-235

-235

0.2

Burgerzaken

850

1.256

406

850

1.266

416

916

1.793

877

66

527

461

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.642

2.444

802

1.646

2.534

887

1.635

2.575

940

-11

41

53

0.4

Overhead

411

15.324

14.913

323

20.087

19.764

507

12.410

11.904

184

-7.677

-7.860

0.5

Treasury

1.208

-1.208

-2.417

1.823

-480

-2.304

1.869

-554

-2.423

46

-74

-119

0.61

OZB woningen

6.901

249

-6.652

6.901

248

-6.654

6.861

245

-6.617

-40

-3

37

0.62

OZB niet-woningen

7.195

-7.195

7.195

-7.195

7.302

-7.302

107

-107

0.63

Parkeerbelasting

2.288

6

-2.282

2.288

-3

-2.291

2.310

-2.310

22

3

-19

0.64

Belastingen Overig

3.496

370

-3.126

3.496

360

-3.136

3.675

365

-3.310

179

5

-174

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

80.643

70

-80.573

80.984

145

-80.839

81.490

147

-81.343

506

2

-504

0.8

Overige baten en lasten

3.888

5.610

1.722

4.478

4.213

-265

1.139

429

-709

-3.339

-3.784

-444

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.758

2.758

2.758

2.758

2.771

2.771

13

13

1.2

Openbare orde en veiligheid

139

1.240

1.101

139

1.240

1.101

90

1.549

1.459

-49

309

358

2.1

Verkeer en vervoer

234

5.351

5.116

465

5.781

5.316

424

5.900

5.476

-41

119

160

2.2

Parkeren

6

1.232

1.226

23

1.275

1.253

22

1.327

1.305

-1

52

52

2.3

Recreatieve havens

33

38

5

33

38

5

34

18

-16

1

-20

-21

2.4

Economische havens en waterwegen

292

944

651

292

974

681

289

856

567

-3

-118

-114

3.1

Economische ontwikkeling

3

917

914

3

955

952

13

1.072

1.059

10

117

107

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

5.142

4.977

-166

6.420

5.947

-474

6.375

6.057

-318

-45

110

156

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

78

80

1

78

80

1

71

87

15

-7

7

14

3.4

Economische promotie

133

187

54

133

330

197

171

323

153

38

-7

-44

4.2

Onderwijshuisvesting

23

4.721

4.698

23

4.729

4.706

386

4.655

4.269

363

-74

-437

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

229

1.781

1.552

229

1.781

1.552

220

1.586

1.365

-9

-195

-187

5.1

Sportbeleid en activering

65

1.590

1.525

65

1.010

945

84

1.308

1.225

19

298

280

5.2

Sportaccommodaties

368

3.086

2.718

218

3.193

2.975

292

3.281

2.989

74

88

14

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

568

2.491

1.924

568

2.690

2.122

655

2.933

2.278

87

243

156

5.4

Musea

474

474

457

457

470

470

13

13

5.5

Cultureel erfgoed

76

76

76

76

55

55

-21

-21

5.6

Media

1.012

1.012

1.012

1.012

1.027

1.027

15

15

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

13

5.682

5.669

13

5.723

5.711

126

5.661

5.535

113

-62

-176

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

21

8.891

8.870

63

7.737

7.674

74

6.884

6.810

11

-853

-864

6.2

Wijkteams

17

17

17

17

26

26

9

9

6.3

Inkomensregelingen

19.182

24.271

5.089

19.182

23.974

4.793

20.230

23.943

3.712

1.048

-31

-1.081

6.4

Begeleide participatie

9.091

9.091

9.377

9.377

9.786

9.786

409

409

6.5

Arbeidsparticipatie

235

3.077

2.842

235

2.582

2.347

2

3.207

3.205

-233

625

858

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

17

1.342

1.325

1.342

1.342

1.803

1.803

461

461

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

810

11.362

10.552

810

11.419

10.609

463

12.944

12.481

-347

1.525

1.872

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

3.361

3.361

3.361

3.361

3.488

3.488

127

127

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

60

60

60

60

72

72

12

12

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

5.772

5.772

6.042

6.042

10.797

10.797

4.755

4.755

7.1

Volksgezondheid

356

356

46

46

68

68

22

22

7.2

Riolering

5.304

4.699

-605

5.304

4.699

-605

5.372

5.100

-273

68

401

332

7.3

Afval

6.298

5.383

-915

6.692

5.772

-921

6.743

5.918

-825

51

146

96

7.4

Milieubeheer

1.144

1.144

40

1.278

1.237

30

1.729

1.699

-10

451

462

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

207

407

200

257

407

150

292

375

83

35

-32

-67

8.1

Ruimtelijke ordening

117

1.726

1.610

342

1.477

1.135

148

1.318

1.170

-194

-159

35

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

7.048

7.134

86

5.776

5.703

-74

7.521

7.745

224

1.745

2.042

298

8.3

Wonen en bouwen

1.121

1.384

263

1.721

1.383

-338

1.725

1.952

228

4

569

566

Totaal

159.710

159.709

-4

166.721

166.723

-4

167.108

167.113

5

387

390

9

ga terug