Themarekening 2018

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt de financiële positie van de gemeente beschreven. Ook moeten gemeenten hier enkele verplichte financiële kengetallen opnemen.

Risicomanagement en weerstandsvermogen
Gemeenten hebben met toenemende mate met onzekerheden te maken. Daarom rapporteren wij jaarlijks in deze paragraaf bij de jaarrekening en de begroting over de financiële risico’s. De paragraaf bevat ook informatie over de actuele beschikbare middelen om de financiële gevolgen van die risico’s te kunnen afdekken (weerstandsvermogen).

Risicomanagement is het instrument dat ingezet wordt om risico’s efficiënter en effectiever te beheersen en doelstellingen te realiseren. Risico’s managen geeft geen garantie dat gebeurtenissen met een negatief gevolg niet meer zullen optreden; het geeft wel zekerheid dat je er van tevoren alles aan hebt gedaan om de risico’s te voorkomen of het effect bewust te verminderen.

Het weerstandsvermogen heeft betrekking op de relatie tussen de risico’s die de gemeente loopt en de financiële middelen die de gemeente kan vrij maken om de nadelige gevolgen op te vangen. Financiële tegenvallers dwingen ons daarmee niet direct tot bezuinigen of drastische beleidsbijstellingen.

Een verdere verdieping van het doel, uitgangspunten en de toepassing in de organisatie van dit onderwerp is opgenomen in de door u vastgestelde nota Risicomanagement en weerstandsvermogen.

ga terug