Themarekening 2018

Balans

(bedragen x € 1.000)

ACTIVA

31-12-2018

31-12-2017

Vaste activa

Immateriële vaste activa

15.416

15.997

- Kosten sluiten van geldleningen en saldo agio en disagio

0

0

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling

41

69

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden

15.375

15.928

Materiële vaste activa

112.690

111.227

- Investeringen met een economisch nut

- gronden uitgegeven in erfpacht

43

43

- overige investeringen met een economisch nut

69.361

72.064

- Invest. met econ. nut waarvoor een heffing kan worden geheven

19.098

19.509

- Investeringen openbare ruimte met maatschappelijk nut

24.189

19.612

Financiële vaste activa

12.340

12.012

- Kapitaalverstrekkingen

- deelnemingen

12.058

11.711

- gemeenschappelijke regelingen

0

0

- overige verbonden partijen

0

0

- Leningen u/g

- openbare lichamen art. 1, onderdeel a, Wet fido

0

0

- Overige langlopende leningen u/g

180

199

- Overige uitzettingen; rentetypische looptijd >= 1 jr.

102

102

Totaal vaste activa

140.445

139.235

Vlottende activa

Voorraden

25.133

34.222

- Grond- en hulpstoffen

0

0

- Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie

25.124

34.211

- Gereed product en handelsgoederen

9

10

- Vooruitbetalingen

0

0

Uitzettingen; rentetypische looptijd < 1 jr.

37.280

36.187

- Vorderingen op openbare lichamen

7.865

7.288

- Kasgeldleningen openb. lichamen art. 1, onderdeel a, Wet fido

0

0

- Overige verstrekte kasgeldleningen

0

0

- Uitzettingen in 's Rijks schatkist; rentetypische looptijd <1 jr.

16.769

20.067

- Rekening-courantverhoudingen met het Rijk

0

0

- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

0

0

- Uitzettingen in Ned. schatkistpapier; rentetyp. looptijd <1 jr.

0

0

- Overige vorderingen

12.646

8.832

- Overige uitzettingen

0

0

Liquide middelen

1.806

1.631

- Kassaldi

5

7

- Bank- en girosaldo

1.801

1.625

Overlopende activa

480

4.060

- Nog te ontvangen bedragen specifiek bestedingsdoel

0

0

- Overige nog te onvangen bedragen / vooruitbetaalde bedragen

480

4.060

Totaal vlottende activa

64.699

76.100

Totaal activa

205.145

215.335

Recht op verliescompensatie VpB

388

503

(bedragen x € 1.000)

PASSIVA

31-12-2018

31-12-2017

Vaste passiva

Eigen vermogen

42.382

38.191

- Algemene reserve

39.953

33.070

- Bestemmingsreserves

- voor egalisatie van tarieven

0

0

- overige bestemmingsreserves

2.429

5.121

- Gerealiseerd resultaat

-235

2.874

Voorzieningen

17.025

14.608

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

4.448

4.036

- Onderhoudsegalisatievoorzieningen

4.447

3.196

- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed worden

8.130

7.376

Vaste schulden; rentetypische looptijd >= 1 jaar

129.382

134.486

- Obligatieleningen

0

0

- Onderhandse leningen van:

- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

0

0

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

129.382

134.486

- binnenlandse bedrijven

0

0

- Door derden belegde gelden

0

0

Totaal vaste passiva

188.554

190.158

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden; rentetypische looptijd < 1jr

7.583

4.838

- Kasgeldleningen openb. lichamen art. 1, onderdeel a, Wet fido

0

0

- Overige kasgeldleningen

0

0

- Banksaldi

0

0

- Overige schulden

7.583

4.838

Overlopende passiva

9.007

20.340

- Nog te betalen bedragen

7.040

16.562

- Vooruitontv. bedragen van overh.lichamen met bestedingsdoel

0

0

- voorschotten Europese overheidslichamen

0

0

- voorschotten Rijk

1.086

1.322

- voorschotten overige Nederlandse overheidslichamen

456

0

- Overige vooruitontvangen bedragen

424

2.455

Totaal vlottende passiva

16.591

25.177

Totaal passiva

205.145

215.335

Gewaarborgde geldleningen (staat F)

25.048

27.103

Overige garantstellingen

259.311

243.055

ga terug