Themarekening 2018

Berekening EMU-saldo

Op grond van de Europese begrotingsregels mag het landelijk EMU-tekort (het gezamenlijk tekort van het Rijk, lokale overheden en sociale fondsen) van de landen die participeren in de Economische Monetaire Unie niet boven de 3% uitkomen. Een goede informatievoorziening voor het Rijk is essentieel voor het monitoren en beheersen van het EMU-saldo.

EMU-saldo

x € 1.000

Ontwikkeling EMU Saldo

2018

2019

2020

2021

2022

Exploitatiesaldo voor bestemming

+

    -3.622

     -38

  2.897

  5.813

  3.955

Mutatie (im)materiële vaste activa

-

   19.226

  1.669

 -3.803

 -1.049

 -3.188

Mutatie voorzieningen

+

        494

    -431

     628

     558

     952

Mutatie voorraden

-

    -5.460

 -1.526

    -162

    -565

 -1.239

Verwachte boekwinst verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

-

0

0

0

0

0

Berekend Emu-saldo

 -16.894

 -612

  7.490

  7.985

  9.334

ga terug