Themarekening 2018

Overzicht reserves en voorzieningen

Staat van reserves

x € 1.000

Reserve

Omschrijving

I/S

Stand 1-1-18

Storting

Onttrekking

Stand 31-12-18

60705

Algemene Reserve niet geblokkeerd

I

2.018

1.092

591

2.520

60715

Reserve gerealiseerd resultaat

I

2.874

0

2.874

0

60750

Algemene Reserve

S

15.452

6.011

0

21.463

60755

Weerstandsvermogen

I

15.600

1.400

1.030

15.970

62470

Projecten uit eigen middelen

I

458

76

396

137

62500

Sociaal Cultureel werk Aengwirden

S

100

2

0

102

62501

Reserve Sociaal Domein

I

2.594

0

2.594

0

62597

Reserve leegstand Kompanije/ MFG Jubbega

I

77

0

0

77

62598

Reserve Baggeren

I

129

0

0

129

62795

Frictiekosten concern

I

1.463

285

29

1.719

62810

Reserve BGT

S

300

0

35

265

41.065

8.866

7.549

42.382

Staat van voorzieningen

x € 1.000

Voorziening

Omschrijving

I/S

Stand 1-1-18

Storting

Onttrekking

Stand 31-12-18

68460

Participatie Thialf

I

1.500

0

0

1.500

68480

Voorziening deelneming SSH BV

I

570

0

347

223

68520

Sportvelden

S

425

305

59

671

68573

Onderhoud kade- en oeverbescherming

S

11

51

1

61

68574

Onderhoud CT Kunstwerken

S

209

152

47

314

68577

Voorziening onderhoud gebouwen

S

2.381

1.427

571

3.238

68584

Achterstallig onderhoud Boarnsterhim: Medium

I

24

0

24

0

68585

Voorziening Afvalstoffenheffing

I

228

328

80

477

68591

Verplichtingen B'him (RO, risicovoorziening)

I

285

0

80

205

68595

Voorziening bedrijvenpark A7

S

0

0

0

0

68597

Rioleringen

S

6.839

1.030

421

7.448

68710

Gevolgen wet APPA

S

3.917

412

0

4.328

68750

WGA-fonds

S

67

39

18

88

68760

Inventaris gemeentehuis

S

170

37

43

164

68770

Participatiefonds kwijtscheldingen

S

1

749

749

1

68795

Faciliteiten Raad

S

52

5

26

31

16.678

4.535

2.464

18.748

ga terug