Themarekening 2018

Toelichting op de balans

Hoofdlijnen

Hoofdindeling balans

(bedragen x € 1.000)

31-12-2018

31-12-2017

Mutatie

Vaste activa

Immateriële vaste activa

15.416

15.997

-581

Materiële vaste activa

112.690

111.227

1.463

Financiële vaste activa

12.340

12.012

328

Vlottende activa

Voorraden

25.133

34.222

-9.088

Vorderingen

37.280

36.187

1.093

Liquide middelen

1.806

1.631

175

Overlopende activa

480

4.060

-3.580

TOTAAL ACTIVA

205.145

215.335

-10.191

Vaste passiva

Eigen vermogen

42.147

41.065

1.082

Voorzieningen

17.025

14.608

2.417

Langlopende leningen

129.382

134.486

-5.104

Vlottende passiva

Kortlopende schulden

7.583

4.838

2.746

Overlopende passiva

9.007

20.340

-11.332

TOTAAL PASSIVA

205.145

215.335

-10.191

Het balanstotaal van de gemeente Heerenveen is met circa € 10,2 miljoen afgenomen.

De afname van het balanstotaal aan de debetzijde van de balans wordt voor een deel veroorzaakt door de sterke afname van de voorraden. De voorraden worden bij gemeenten, zo ook bij de gemeente Heerenveen, met name gevormd door de bouwgronden in exploitatie. In 2018 hebben in totaal 20 bedrijven kavels gekocht voor een totale oppervlakte van 178.157 m2. Daarmee is 2018 voor wat betreft de verkoop van gronden een recordjaar geweest. De totale opbrengst die met de verkoop van kavels (wonen en werken) in 2018 is gerealiseerd bedroeg bijna € 13,3 miljoen. De boekwaarde van de post onderhanden werk is door deze verkoopopbrengsten aanzienlijk gedaald en veroorzaakt uiteindelijk een afname van het balanstotaal.

Daarnaast valt op dat de overlopende activa sterk dalen. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de BTW-positie van de gemeente Heerenveen in 2018 gesaldeerd weergegeven.

Aan de creditzijde van de balans nemen de langlopende schulden af. Als gevolg van aflossing van afgesloten leningen o/g nemen de langlopende leningen met ruim € 5,1 miljoen af. Nieuwe leningen o/g zijn in 2018 niet afgesloten.

De overlopende passiva nemen ten opzichte van het voorgaande verslagjaar af met ruim € 11,8 miljoen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door lagere openstaande posten voor het sociaal domein (jeugd) en een afname van de vooruit ontvangen rijksbijdragen (bijdragen zijn voor een belangrijk deel in 2018 besteed; bijvoorbeeld Heerenveen Beter Bereikbaar). Anderzijds speelt ook hier de gesaldeerde verantwoording van de BTW-positie een belangrijke rol.

ga terug